[./page_9ac28u29.html]
[./page_7ta28u29.html]
[./page_8cv28u29.html]
[./page_6_tu.html]
[./page_10c28u29.html]
[./company.html]
[./page_7_tra28a29.html]
[./page_2.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
ПЕРЕКЛАД ОФIЦIЙНИХ ДОКУМЕНТIВ

Статус присяжного перекладача - експерта надається органами юстицiї. Складаючи присягу, перекладач стає помiчником органiв юстицiї, проводячи довiренi йому експертизи та виконуючи мiсiї для всiх державних органiв. Вiн або вона робить i засвiдчує своєю печаткою переклад будь-яких офiцiйних документiв:

-  рiшення суду, нотарiальнi акти, досвiдки, виданi податковою адмiнiстрацiєю...

- свiдоцтва про народження, одруження, розiрвання шлюбу, смерть, посвiдчення особи

- дипломи, трудовi книжки, досвiдки про проходження стажування, пенсiйнi посвiдчення, вiйськовi квитки, права водiя...

-  комерцiйнi угоди, тестаменти, досьє по усиновленню...

-  медичнi довiдки, висновки, результати аналiзiв

Засвiдчений печаткою переклад присяжного перекладача - експерта признається трибуналами та усiма державними органами i  є обов'язковим для надавання в державнi iнстанцiї документiв, виданих iноземними властями. Вiн дiйсний на всiєї територiї Францiї та департаментiв DOM/TOM. Термiн чинностi заcвiдченого перекладу визначається мiнiстерствами кожної країни, тому потрiбно завчасно уточнити цi термiни в органах, куди надається переклад.
OLGLOBE International - SIRET 51805988600011 - 28, rue du Moulin Potier, 37550 Saint Avertin, France
Тел: +33 (0)2 47 28 79 65   Моб: +33 (0)6 64 00 40 65